Νέα

Νέα

 • “全国医疗器械安全推广周”家用医疗器械科学合理采购

  «Εθνικήεβδομάδαπροώθησηςασφάλειαςιατρικώνσυσκευών»Επιστημονικήκαιλογικήαγοράοικιακώνιατρικώνσυσκευών

  Οιιατρικέςσυσκευέςαναφέρονταισεόργανα,εξοπλισμό,συσκευές,体外διαγνωστικάαντιδραστήριακαιβαθμονομητές,υλικάκαιάλλαπαρόμοιαήσχετικάαντικείμεναπουχρησιμοποιούνταιάμεσαήέμμεσαστοανθρώπινοσώμα,συμπεριλαμβανομένουτουαπαιτούμενουλογισμικούυπολογιστή。Τοβοηθητικόπρόγραμμαλαμβάνεταικυρίωςμέσωφυσικώνμεθόδων……
  Διαβάστεπερισσότερα
 • 医疗器械的未来发展

  γ α α α α υξ ευ ξ σ συσ α αν α α ρ υξ左手ν

  Μετηντρέχουσαεπιταχυνόμενητάσητουιατρικούεξοπλισμού,ηβιομηχανίαιατρικούεξοπλισμούπρέπεινασχεδιάσειαπότηνάποψητηςεξατομίκευσης,τηςνοημοσύνηςκαιτηςκινητικότητας。Απότημίαπλευρά,αυτέςοιπροοπτικέςμπορούνναπροωθήσουντιςανάγκεςκοινωνικήςανάπτυξης。Από την α α λλη πλ υρ债权人,α α τρ债权人τα γ γ vue α σ γ γ vue α θα…
  Διαβάστεπερισσότερα
 • 2020年10月19-25日“医疗器械安全宣传周”主题“安全使用设备保护健康”

  19-25Οκτωβρίου2020Θέμα«Εβδομάδαδημοσιότηταςγιατηνασφάλειατωνιατρικώνσυσκευών»«ασφαλήςχρήσηεξοπλισμούγιατηνπροστασίατηςυγείας»

  [Ιατρικόςεξοπλισμός):Αναφέρεταισεόργανα,εξοπλισμό,συσκευές,体外διαγνωστικάαντιδραστήριακαιβαθμονομητές,υλικάκαιάλλαπαρόμοιαήσυναφήείδηπουχρησιμοποιούνταιάμεσαήέμμεσαστοανθρώπινοσώμα,συμπεριλαμβανομένουτουαπαιτούμενουλογισμικούυπολογιστή。ηχρησιμότητάτουεπιτυγχάνεταικυρίωςμέσωφυσικήςμ……
  Διαβάστεπερισσότερα
 • 2019年CMEF

  2019年CMEF

  Ημερομηνία:14 - 17Μαΐου2019Έκθεση:CMEF 2019Αριθμόςθαλάμου:H7.1 G09, G11, H12, H14ΗΚίναΔιεθνήςΈκθεσηΙατρικούΕξοπλισμούθαεμφανίσειπροϊόνταόπωςιατρικέςοπτικέςκαιηλεκτρο——ιατρικέςσυσκευές,έξυπνηυγειονομικήπερίθαλψηκαιφορετάεξοπλισμόςκαιυπηρεσίες,συμπεριλαμβανομένωνιατρικώνim……
  Διαβάστεπερισσότερα
 • 2019医院世博会

  ΈκθεσηΝοσοκομείου2019

  Ημερομηνία:23日Οκτωβρίου2019Έκθεση:ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ世博会Αριθμόςθαλάμου:HA105Μεπληθυσμόάνωτων220εκατομμυρίωνκατοίκων,ηΙνδονησίαανήκεισεμίααπότιςμεγαλύτερεςαγορέςιατρικούεξοπλισμού。Ηπροσφοράεισαγωγώντου80%δείχνειότιηΙνδονησίαεξακολουθείναεξαρτάταιαπόξένουςεξοπλισμούς……
  Διαβάστεπερισσότερα
 • 2018年医学

  2018年Ιατρική

  Ημερομηνία:12 - 15,ΝΟΕ,2018Έκθεση:书2018Αριθμόςκαμπίνας:6 h68Δ制成ιεύθυνση:ΚέντροεμπορικήςέκθεσηςτουΝτίσελντορφ,Stockumer KirchstraBe 61 d - 40474ΝτίσελντορφΓιαπερισσότερααπό40χρόνιαέχεικαθιερωθείσταθεράστοημερολόγιοκάθεεμπειρογνώμονα。Υπάρχουνπολλοίλόγοιγιατουςοποίουςτο书είναι……
  Διαβάστεπερισσότερα
 • 2020年CMEF

  2020年CMEF

  Ημερομηνία:19 - 22日,10月2020Έκθεση:CMEF 2020Περίπτερο没有。: h8.1 r47, r49
  Διαβάστεπερισσότερα
Baidu